REGULAMIN NABORU NA STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 

Postanowienia ogólne

 

§1

 

1. Regulamin reguluje zasady naboru:

a) pracowników na stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Mszanie

2. Regulamin niniejszy ustala zasady postępowania w procesie zatrudnienia

    pracowników na stanowiska urzędnicze i w tym zakresie uzupełnia postanowienia art.

    3a – 3e ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr   
    142 poz. 1593 z późn. zm.).

 

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko

urzędnicze

 

§2

 

Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowiska urzędnicze podejmuje

dyrektor Zespołu Szkół w Mszanie.

 

Ogłoszenie o rekrutacji

 

§3

 

1. Ogłoszenie powinno zawierać:

a) nazwę i adres jednostki,

b) określenie stanowiska urzędniczego,

c) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

d) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym, ze

    wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe (wykształcenie,

    niezbędna wiedza specjalistyczna, wymagane zdolności i umiejętności),

e) wskazanie wymaganych dokumentów,

f) określenie terminu i miejsca składania dokumentów

2. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

a) wywieszenie na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół w Mszanie ul. Sportowa 3

44-325   Mszana

b) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

3. Ogłoszenie w BIP oraz na tablicy ogłoszeń zamieszcza się na okres co najmniej 14 dni

    kalendarzowych.

 

§4

 

1. Nabór na wolne stanowisko dokonuje Komicja Rekrutacyjna. Ma ona charakter komisji stałej.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

a)      Dyrektor Zespołu Szkół w Mszanie jako przewodniczący komisji

b)      Sekretarz Zespołu Szkół jako członek komisji

c)      Zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Mszanie jako członek komisji

 

Przebieg rekrutacji

 

§5

 

1. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna, której imienny skład określa w zarządzeniu   
    Dyrektor Zespołu Szkół w Mszanie

2. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze komisja
    rekrutacyjna dokonuje oceny formalnej ofert, odrzucając oferty nie spełniające ustalonych
    wymagań formalnych. Kandydaci, których oferty spełniają ustalone wymagania formalne, są
    dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

3. Listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
    upowszechnia się w BIP i wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy do momentu  
    ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

4. Lista, o której mowa w ust. 3 zawiera imiona i nazwisko kandydatów oraz miejscowości ich
    zamieszkania.

5. Każdego zakwalifikowanego do dalszego postępowania konkursowego kandydata komisja
    zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną, powiadamiając kandydata telefonicznie o terminie           
    i godzinie rozmowy.

6. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest weryfikacja informacji, które kandydat zamieścił
     w swojej ofercie oraz nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem.

7. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ocenia kandydatury w zakresie predyspozycji
     i umiejętności kandydata oraz posiadanej wiedzy na temat jednostki samorządu terytorialnego,
     w której ubiega się o stanowisko.

8. Członkowie Komisji oceniają indywidualnie kandydatów, przydzielając punkty w skali od 0
    do 5.

9. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja wybiera Kandydata, który uzyskał 
     najwyższą liczbę punktów.

 

Protokół

 

§6

 

1. Z rozmowy kwalifikacyjnej sporządzany jest protokół przeprowadzonego naboru kandydatów,   
    który zawiera:

a) datę spotkania,

b) skład komisji przeprowadzającej rozmowę,

c) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór,

d) listę kandydatów uszeregowaną według spełniania przez nich poziomu wymagań

     określonych w ogłoszeniu o naborze,

e) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie

   danego wyboru,

f) informację o osobie zakwalifikowanej do zatrudnienia, bądź wskazanie

   powodów uznania, że żaden kandydat nie powinien zostać zatrudniony.

 

Informacja o wynikach naboru

 

§7

 

1. Decyzję w sprawie zatrudnienia bądź nie zatrudnienia kandydata podejmuje Dyrektor.

2. Kandydat wybrany na wolne stanowisko urzędnicze jest niezwłocznie zawiadamiany
    o tym fakcie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

3. Pozostali kandydaci, którzy uczestniczyli w procesie rekrutacji otrzymują pisemne

    zawiadomienie o wynikach naboru oraz podziękowanie za złożenie swojej oferty.

 

§8

 

1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 od dnia zatrudnienia

    wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego

    wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:

a) nazwę i adres jednostki

b) określenie stanowiska urzędniczego

c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,

d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia

    żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres

   co najmniej 3 miesięcy.

4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od

    dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku

    kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego

    naboru. Przepisy ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio.

 

Postanowienia końcowe

§9

 

1. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną

    dołączone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu
    i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją

    kancelaryjną, po czym przekazane do archiwum zakładowego.

3. Dokumenty pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez

    zainteresowanych.

                                                                     §10

 

1. Postanowienia niniejszego regulaminu rekrutacji nie obejmują przypadku zatrudnienia

    pracownika na zastępstwo (dotyczy zastępstw chorobowych, macierzyńskich, przypadków

    losowych)