• 04
  • 01
  • 03
  • 02

Projekt „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie"

logo111 

Informujemy, że z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 rozpoczynamy nabór na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”Szczegółowe informacje na temat zajęć i procedury rekrutacji znajdą Państwo powyżej.

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Projekt: „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”
Czas realizacji: 01.02.2017 r. – 31.01.2019 r
Wartość projektu 960 700,80 zł
Wkład Funduszy Europejskich:864 630,72 zł
Działania projektowe mają na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego oraz zwiększenie szans edukacyjnych i psychospołecznych 188 uczniów (88 Kobiet 100 Mężczyzn) Zespołu Szkół w Mszanie poprzez rozwój kompetencji kluczowych, edukację opartą na metodzie eksperymentu oraz realizację kompleksowego programu wsparcia ucznia młodszego oraz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie od II.2017r. do I.2019r. Zamierzone działania umożliwią kształtowanie i rozwój u Uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum kompetencji kluczowych. Uczniowie SP i G będą zgłębiali swoją wiedzę korzystając z metody eksperymentu. Uczniowie klas I SP objęci zostaną kompleksowym programem wsparcia ucznia młodszego. Realizacja projektu przyczyni się doosiągnięcia następujących wskaźników: rozwój kompetencji kluczowych u 188 uczniów, doposażenie pracowni przedmiotowych oraz wyposażenie placówki w sprzęt TIK. Realizacja projektu - 4 semestry w Zespole Szkół w Mszanie położonym na obszarach wiejskich powiatu wodzisławskiego.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego oraz zwiększenie szans edukacyjnych i psychospołecznych 188 uczniów (88K 100M) Zespołu Szkół w Mszanie poprzez rozwój kompetencji kluczowych, edukację opartą na metodzie eksperymentu oraz realizację kompleksowego programu wsparcia ucznia młodszego oraz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie od II.2017r. do I.2019r.

 W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

 

Rodzaj zajęć

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - zajęcia z j. angielskiego
uczniowie klas II-VIII SP i klas III G

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - zajęcia z matematyki
uczniowie klas II-VIII SP i klas III G

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - zajęcia logopedyczne
uczniowie klas II-III SP

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - zajęcia z zakresu komunikacji w grupie
uczniowie klas II-VIII SP i klas III G

Zajęcia dodatkowe - English Drama Club
uczniowie klas II-VIII SP i klas III G

Zajęcia dodatkowe - Matematyka na co dzień
uczniowie klas II-VIII SP i klas III G

Zajęcia dodatkowe – Przedsiębiorczość
uczniowie klas II-VIII SP i klas III G

Zajęcia dodatkowe - Śladami form ochrony przyrody najbliższego regionu
uczniowie klas II-VIII SP i III G

Szkolny ośrodek karier – punkt poradnictwa edukacyjno-zawodowego
uczniowie wszystkich klasy SP i G

Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu - Z przyrodą za pan brat – eksperymenty przyrodnicze
– uczniowie klas II-VIII SP i klas III G

Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu - Z matematyką za pan brat - eksperymenty matematyczne
- uczniowie klas II-VIII SP i klas III G

Program wsparcia ucznia młodszego oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- Sparkling Stars Club (zajęcia językowe) - uczniowie klas I SP

Program wsparcia ucznia młodszego oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
– Gry i zabawy integracyjne z elementami rozwoju kompetencji społecznych – wszyscy uczniowie klas I SP

Program wsparcia ucznia młodszego oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- Uśmiech malucha od ucha do ucha - zajęcia kształtujące umiejętność współpracy i działania w grupie - uczniowie klas I SP

Program wsparcia ucznia młodszego oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- Zajęcia logopedyczno-pedagogiczne - uczniowie klas I SP

Program wsparcia ucznia młodszego oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- Zajęcia dla dyslektyków - uczniowie klas I-VII SP

- Zajęcia dla klasy IV "Klasa IV - nie taka straszna, jak ją malują"

Program wsparcia ucznia młodszego oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- warsztaty w zakresie motywacji i wsparcia ucznia w procesie nauki dla rodziców

Grupę docelową w projekcie stanowi 188 uczniów/uczennic w tym: 100 uczniów/uczennic Szkoły podstawowej i 88 uczniów/uczennic Gimnazjum. Wsparciem zostaną również objęci rodzice Uczniów min. 40 osób.
Rekrutacja ma charakter zamknięty - uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół w Mszanie:
Rekrutacja do projektu rozpocznie się od spotkania informacyjnego z rodzicami Uczniów szkół zorganizowanego przez koordynatora w II.2017r, IX.2017, IX.2018. Nabór na zajęcia będzie otwarty dla wszystkich chętnych. Informacje o projekcie udostępnione zostaną na stronie www szkoły oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń. Rekrutacja będzie oparta na zasadach i politykach równych szans, równości płci i równego dostępu. W przypadku większej liczby chętnych utworzone zostaną listy rezerwowe. Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona będzie w oparciu o zdiagnozowane problemy. Chętni do udziału w projekcie po zapoznaniu się z regulaminem złożą w Biurze Projektu formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych.

Kryteria dostępu na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze:
- niska średnia ocen z przedmiotu (waga punktowa 10)
- rekomendacje specjalisty lub opinia nauczyciela (7)
- trudna sytuacja materialna (5)
Kryteria dostępu na zajęcia dodatkowe.
- uzdolnienia lub dobre wyniki w nauce (10)
- rekomendacja specjalisty lub opinia nauczyciela (7)
- trudna sytuacja materialna (5)
Kryteria dostępu na zajęcia dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym ucznia młodszego
- rekomendacja specjalisty lub opinia nauczyciela (10)
- trudna sytuacja materialna (7)
5. Załączniki rekrutacyjne

- Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

- Formularz zgłoszeniowy dla ucznia - kontynuacja

- Oświadczenie dla ucznia

- Oświadczenie dla rodzica