• 01
  • 04
  • 02
  • 03

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszanie

bip 1. INFORMACJE PODSTAWOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KAZIMIERZA W MSZANIE
RODZAJ : jednostka organizacyjna gminy
             
LOKALIZACJA : woj. śląskie, pow. wodzisławski, gmina Mszana

KOD :  44 - 325
   MIEJSCOWOŚĆ :  Mszana ul. Sportowa 3
                                         KONTAKT : tel. (032) 472 02 01 fax  (032) 475 29 19
          e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
        
DYREKTOR : mgr Dorota Pukowiec
WICEDYREKTOR : mgr Renata Gałaszek

SEKRETARZ : Wanda Wiertelorz
STARSZY REFERENT : Justyna Jarząbek
GŁÓWNA KSIĘGOWA : mgr Ewa Petlakowska
NIP: SP 647 24 45 787
REGON : SP
000 782110

2. SYTUACJA PRAWNA
Szkoła Podstawowa w Mszanie została powołana uchwałą
XXXII/62/2017 Rady Gminy Mszana

z dnia 6 listopada 2017 r.

3. ORGANIZACJA SZKOŁY
Cykl kształcenia w szkole obejmuje 3 etapy edukacyjne:
I etap: klasy I – III szkoły podstawowej
II etap: klasy IV - VIII szkoły podstawowej
III etap: klasy II - III gimnazjum
Szczegółowy opis organizacji szkoły zawiera Statut Szkoły.
4. ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MSZANIE
mgr Dorota Pukowiec- dyrektor. Powołana przez organ prowadzący,  nauczycielka nauczania zintegrowanego. Jest kierownikiem zakładu pracy dla  zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły.Dyrektor kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
1.Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą.
2.Organizuje całość pracy dydaktycznej.
3.Sprawuje nadzór pedagogiczny.
4.Dysponuje środkami finansowymi szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
5.Wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów - m.in. wydaje decyzje administracyjne.
Rada Pedagogiczna
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1.Zatwierdzenie planów pracy szkoły.
2.Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
3.Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.
4.Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
5.Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
Rada Rodziców
Skład: Katarzyna Kloch – przewodnicząca
          Paweł Walkowki - zastępca
          Aleksandra Krzyształa – sekretarz
          Elwira Kozielska – skarbnik
          Samorząd Uczniowski
Skład: Emilia Książek – przewodnicząca
          Konrad Marek - zastępca
Wszystkie wymienione organy szkoły działają w oparciu o regulaminy.
OGŁOSZENE O NABORZE:
1. Specjalista ds. rozliczeń w trakcie realizacji projektu "Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -20.12.2016r.
2. Koordynator projektu w trakcie realizacji projektu "Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - 20.12.2016r.


3. Zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół w Mszanie do składania ofert na świadczenie
usług nauczyciela doradcy zawodowego w trakcie realizacji projektu
"Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie” - 13.01.2017r.

 

4. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO