• 02
 • 04
 • 03
 • 01

Regulamin

 

Regulamin projektu

„Szkoła szyta na miarę – program rozwojowy Zespołu Szkół w Mszanie”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)

Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionie

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

REKRUTACJA II, rok szkolny 2014/2015

Słownik pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Projekt – oznacza projekt pn. „Szkoła szyta na miarę – program rozwojowy Zespołu Szkół w Mszanie”
 2. PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
 3. Uczestnicy projektu –uczeń/uczennica Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum Zespołu Szkół w Mszanie
 4. Beneficjent projektu (projektodawca) – Gmina Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana
 5. Realizator projektu – Zespół Szkół w Mszanie, ul. Sportowa 3, 44-325 Mszana
 6. Grupa – obszar tematyczny przedmiotu
 7. Oddział – zrekrutowana na dany okres lista uczestników pracująca przez półrocze wg
  grafika grupy tematycznej przedmiotu.
 8. Strona internetowa projektu: www.zs-mszana.com

 

§1

Informacje o projekcie

 1. Projekt„Szkoła szyta na miarę – program rozwojowy Zespołu Szkół w Mszanie” (nr umowy UDA-POKL.09.01.02-24-063/13) prowadzony jest przez Gminę Mszana (a jego realizatorem jest Zespół Szkół w Mszanie) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 2. Okres realizacji projektu: 01.02.2014 r. - 30.06.2015 r.
 3. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych naszych uczniów poprzez wdrożenie programu rozwoju Zespołu szkół w Mszanie.
 4. W ramach prowadzonego projektu uczniowie/uczennice mogą korzystać z:
  1. Punktu doradztwa i opieki psychologicznej oraz zajęć indywidualnych (także uczniowie z rodzicami/opiekunami) i zajęć w klasach z psychologiem
  2. Szkolnego ośrodka kariery oraz zajęć indywidualnych (także uczniowie z
   rodzicami/opiekunami) i zajęć w klasach z doradcą zawodowym
  3. ZAJĘĆ DODATKOWYCH W SYSTEMIE CIĄGŁYM

  Zajęcia dla uczniów zdolnych, z predyspozycjami w tematyce zajęć:

  1. Zajęcia matematyczne „Mały Pitagoras" (3 grupy tematyczne)
  2. Zajęcia geograficzno – przyrodnicze „Od małych do dużych podróży" (1 grupa
   tematyczna)
  3. Zajęcia z przedsiębiorczości (2 grupy tematyczne)
  4. „Speak up" praktyczna nauka języka angielskiego dla uczniów Gimnazjum (1 grupa tematyczne)
  5. „Speak up" z Native Speakerem dla Gimnazjum (1 grupa tematyczna)
  6. „English Fun Online" – zajęcia języka angielskiego dla Szkoły Podstawowej (2 grupy tematyczne)
  7. „English Fun Online" – zajęcia języka angielskiego z Native speakerem dla
   Szkoły Podstawowej (1 grupa tematyczna)
  8. Zajęcia informatyczne dla uczniów zdolnych ze Szkoły Podstawowej (2 grupy tematyczne)
  9. Warsztaty programisty „Moje pierwsze gry logiczne" dla uczniów zdolnych ze Szkoły Podstawowej (2 grupy tematyczne)
  10. Zajęcia z grafiki komputerowej dla uczniów zdolnych z Gimnazjum 2 grupy tematyczne)
  11. Warsztaty webmastera „Moja pierwsza strona" dla uczniów zdolnych z Gimnazjum (3 grupy tematyczne)
  12. Interaktywna biologia (1 grupa tematyczna)
  13. W magicznym świecie chemii i fizyki (1 grupa tematyczna)

   Zajęcia dla dzieci z potrzebami:

  14. „Moja postawa to ważna sprawa” – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (4 grupy tematyczne)
  15. „Moja postawa to ważna sprawa” – Taniec – zajęcia kompensacyjne (1 grupa tematyczna)
  16. „Moja postawa to ważna sprawa” – Sztuki walki – zajęcia kompensacyjne (1 grupa tematyczna)
  17. Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami w zakresie pisania, czytania i mowy (w tym zajęcia dla dyslektyków i zajęcia logopedyczne) (4 grupy tematyczne)
  18. Zajęcia rozwijające koncentrację uwagi i niwelujące trudności w nauce (zajęcia pedagogiczno – psychologiczne) (3 grupy tematyczne)

IV. AKADEMII MŁODEGO NAUKOWCA – ciekawe zajęcia i warsztaty 6-godzinne, tematyczne, organizowane w naszej szkoły, spotkania z naukowcami, podróżnikami, ekspertami i przedstawicielami biznesu. Zajęcia najczęściej organizowane w soboty i inne dni wolne od zajęć by zorganizować uczniom czas w sposób mądry, rozwojowy i niezwykle ciekawy.

5. W ramach projektu do szkoły zakupiony będzie także sprzęt dydaktyczny na potrzeby realizacji projektu, w tym sprzęt komputerowy.

6. Całkowita wartość projektu to 559 043,96 zł.

 

§ 2

Warunki uczestnictwa

 1. Grupę docelową, która zostanie objęta wsparciem, stanowią wszyscy uczniowie i wszystkie uczennice Zespołu Szkół w Mszanie w roku szk. 2013/2014 (od marca do czerwca) i 2014/2015. Największe korzyści ze wzbogacenia oferty szkoły oraz z udoskonalenia kształcenia powinni odnieść uczniowie/uczennice słabsi oraz zdolni, oraz osoby, dla których szkoła jest jedynym miejscem edukacji i nie mają możliwości udziału w zajęciach pozaszkolnych z uwagi na ich koszty. Udział w zajęciach projektowych jest dla uczniów/uczennic bezpłatny.
 2. Na zajęcia w ośrodku kariery i punkcie psychologicznym uczniowie/uczennice są kierowani
  przez kadrę pedagogiczną, mogą także na zajęcia zgłaszać się samodzielnie bądź poprzez zgłoszenie rodziców. Doradca zawodowy i psycholog są zatrudnieni w projekcie na etat i mają wyznaczone godziny pracy, w związku z tym na zajęcia indywidualne można zgłaszać się przez cały okres realizacji projektu na bieżąco kontaktując się bezpośrednio ze specjalistami i ustalając termin spotkania. Na zajęcia w klasach i Indywidualne Plany Działania (zajęcia dla uczniów Gimnazjum pomagające w ustaleniu planu kariery zawodowej i w wyborze szkoły) uczniowie/uczennice są zgłaszani klasami przez wychowawców.
 3. Na zajęcia dodatkowe ciągłe rekrutacja jest prowadzona poprzez kwalifikowanie uczniów/uczennic przez nauczycieli prowadzących na podstawie poziomu wiedzy, zdolnień w zakresie zajęć, umiejętności czy potrzeb. (Bierzemy pod uwagę także sugestie uczniów/uczennic i ich rodziców).
 4. W przypadku większej ilości zgłoszonych utworzona zostanie lista uczestników i lista rezerwowa w oparciu o ocenę rady pedagogicznej i nauczyciela przedmiotu, którego dotyczą zajęcia dodatkowe. W przypadku zajęć terapeutycznych (q-r) brana będzie pod uwagę także opinia pedagogiczno – psychologiczna, a w przypadku zajęć kompensacyjno-korekcyjnych (n-p) ocena potrzeb dokonana przez higienistkę szkolną.
 5. Na zajęcia dla uczniów zdolnych/z predyspozycjami do wskazanych przedmiotów i grup tematycznych o wyborze decyduje poziom zdolności i zainteresowań, motywacja do udziału w zajęciach i brak ryzyka rezygnacji z zajęć w ciągu półrocza.
 6. Na zajęcia dla uczniów z potrzebami o wyborze decyduje poziom potrzeb (w pierwszej kolejności dostęp do zajęć mają najbardziej potrzebujący).
 7. W przypadku, gdy nie zbierzemy całych oddziałów w grupach tematycznych dostosowanych do danego przedziału wieku rada pedagogiczna może przekazać godziny zajęć młodszym dzieciom.
 8. Rodzice wypełniają kartę zgłoszenia dziecka na wszystkie lub wybrane zajęcia. Karta/Formularz zgłoszenia jest dokumentem wskazującym, iż rodzic nie jest przeciwny zapisaniu dziecka na zajęcia wskazane dla niego przez nauczyciela. Rodzice mogą także zasugerować chęć uczestnictwa dziecka na odpowiednich zajęciach w wybranych dniach ogłoszonych na zebraniu rodziców w sekretariacie szkoły najdłużej do dnia 15.09.2014r.
 9. Każdy uczeń/uczennica szkoły, który bierze udział we wszystkich lub wybranych zajęciach (także zajęciach obowiązkowych prowadzonych dla uczniów w ośrodku kariery i punkcie psychologicznym) wypełnia wraz z rodzicem deklarację uczestnictwa i Oświadczenie uczestnika projektu. Dokumenty te podpisuje w imieniu dziecka jego rodzic.
 10. Komisja rekrutacyjna złożona z rady pedagogicznej ma prawo zmiany ilości oddziałów zajęć dla dzieci (np. zwiększenia ich liczby, podzielenia zajęć dla jednego oddziału na dwa) jeśli zmiany nie spowodują obniżenia jakości projektu i będą wynikać z dbałości o dobro uczniów szkoły.
 11. Zakwalifikowanie ucznia do odpowiedniego oddziału w grupie tematycznej jest decyzją rady pedagogicznej.

 

§ 3

Obowiązki uczestników

 1. W przypadku zgody na uczestnictwo dzieci w zajęciach projektowych rodzice (opiekunowie) uczniów/uczennic mają  bowiązek:
  • podpisać deklarację uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych       osobowych i wykorzystanie wizerunku (do potrzeb realizacji i promocji projektu) zgodnie z potrzebami projektu
  • w przypadku uczniów/uczennic, którzy w czasie przystąpienia o projektu ukończyli 12 lat - wypełnić formularz danych osobowych (Formularz PEFS) do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu przeprowadzenia badań ewaluacyjnych.
 2. Spełnienie  w/w obowiązków warunkuje udział uczestnika w projekcie.
 3. Uczeń/uczennica ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w zajęciach,      a nieobecności będą usprawiedliwiane na zasadach obowiązujących w szkole.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie rodzice przedstawiają pisemne      oświadczenie wraz z podaniem przyczyn.

§ 4

Uprawnienia uczestnika

Uczestnicy projektu są uprawnieni do:

 • nieodpłatnego udziału w zajęciach w projekcie- koszt zajęć pokrywany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa i gminy
 • otrzymania materiałów z zajęć – jeśli dotyczy,
 • korzystania z materiałów dydaktycznych na zajęciach.

 

§ 5

Promocja projektu

 1. W związku z obowiązkiem promocji i informacji kierowanych do opinii publicznej o realizacji niniejszego projektu realizator w trakcie trwania wszystkich etapów projektu zbiera materiały prasowe, fotograficzne i filmowe, które mogą być użyte przez realizatora na stronie projektu, w materiałach promocyjnych, programach informacyjnych o projekcie/projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej. Materiały te obejmują także wizerunek uczestników projektu podczas udziału w zajęciach.
 2. Materiały o których mowa w pkt. 1 mogą być także w tym samym celu użyte przez Instytucję Wdrażającą.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2014 r.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie należy do realizatora projektu.

3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie www.zs-mszana.com.

Pobierz regulamin w formacie PDF